Convocatòria de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració i dels centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19

Categories General

Podran ser beneficiaris els professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració (bars, restaurants i cafeteries) o siguin titulars d’un centre d’estètica i bellesa. Les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics a través del Canal Empresa.

La Generalitat de Catalunya ha aprovat les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració i dels centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la Covid-19.

Poden ser persones beneficiàries d’aquestes subvencions els professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració o siguin titulars d’un centre d’estètica i bellesa, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 al territori de Catalunya. Als efectes d’aquestes bases s’entenen com empreses que presten activitats de restauració, els bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d’un establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals.

La subvenció atorgada té un import màxim de 1.500€ i s’ha de destinar a la realització de l’actuació subvencionada. La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost subvencionable del projecte. Si el cost final efectiu de l’activitat és inferior al cost inicialment pressupostat en un 20%, s’ha de reduir, en la mateixa proporció, la quantia de l’ajut. Si la desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de l’activitat objecte de l’ajut no excedeix del 20 % no comporta la reducció de la quantia de l’ajut. Només es pot aplicar aquest percentatge si es garanteix que s’ha acomplert l’objecte i la finalitat de l’ajut.

Les bases de la convocatòria es poden consultar en aquest enllaç i les sol·licituds s’han de formalitzar telemàticament a través del Canal Empresa. Al Centre Tecnològic Comunitari (CTC) de Masquefa les persones interessades poden tramitar el certificat digital en cas que no en disposin.

L’entrada Convocatòria de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració i dels centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19 ha aparegut primer a Notícies de l'Ajuntament de la Vila de Masquefa.

Font: Ajuntament de Masquefa

http://masquefa.cat/noticies/convocatoria-de-subvencions-en-lambit-de-les-activitats-de-restauracio-i-dels-centres-destetica-i-bellesa-afectats-economicament-per-la-covid-19/