S’obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions del Bo Lloguer Jove

Categories General

Les sol·licituds es poden presentar del 8 al 17 de juny.

A partir del dimecres 8 de juny, a les 09 h, i fins el 17 de juny a les 17 h, es podran presentar les sol·licituds per poder optar a les subvencions de Bo Lloguer Jove 2022.

Aquesta subvenció s’adreça a les persones físiques d’entre 18 i 35 anys que, en aquest any natural, tinguin fins a 35 anys (l’edat de 35 anys inclosa) i hagin subscrit, o estiguin en condicions de subscriure, en qualitat de persona arrendatària o en qualitat de persona cessionària, un contracte d’arrendament o de cessió d’ús d’habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

Les sol·licituds es resoldran seguint l’ordre d’entrada al registre corresponent, amb la documentació completa i correcta, fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària. No obstant això, en el cas que la dotació pressupostària no s’exhaureixi amb les sol·licituds presentades dins d’aquest termini, es podrà efectuar una nova convocatòria.

Les sol·licituds, a més, es poden presentar a través de diferents vies:

  • Electrònicament a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.
  • A les borses que formen part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social o a les oficines locals d’habitatge que col·laboren mitjançant un conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. En el supòsit que no s’hagi constituït una borsa de mediació per al lloguer social ni hi hagi una oficina d’habitatge en un àmbit territorial determinat, les sol·licituds es poden presentar a les dependències dels serveis de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de cada demarcació.
  • A la seu de l’entitat titular o administradora de l’habitatge, en els casos de llogaters d’habitatges gestionats per administracions o empreses públiques.
  • A l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, pels mitjans que preveu l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, i l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Els terminis, documentació, requisits, taxes i informació d’aquesta convocatòria es poden consultar en aquest enllaç.

L’entrada S’obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions del Bo Lloguer Jove ha aparegut primer a Notícies de l'Ajuntament de la Vila de Masquefa.

Font: Ajuntament de Masquefa

http://masquefa.cat/noticies/sobre-la-convocatoria-per-a-la-concessio-de-les-subvencions-del-bo-lloguer-jove/