Enquesta de condicions de vida 2021

Categories General

Per tal de dur a terme l’Enquesta, un entrevistador degudament identificat es traslladarà a Masquefa per enquestar-hi les persones seleccionades en la mostra.

L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) elabora l’Enquesta de condicions de vida 2021, amb la col·laboració del Departament de Drets Socials, l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, i amb el suport de l’Institut Nacional d’Estadística.

L’Enquesta té com a objectiu conèixer la renda i les condicions de vida de les llars, com també la composició de la pobresa i l’exclusió social. Aquesta actuació estadística està prevista al Decret 153/2020, de 29 de desembre, pel qual s’aprova el Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2021.

Entre els mesos de novembre i desembre del 2021 es portarà a terme la recollida d’informació presencial de l’Enquesta. L’Idescat ha adjudicat la recollida d’informació a l’empresa Investigación, Planificación y Desarrollo, SA, per mitjà de licitació pública.

Per tal de dur a terme l’Enquesta, un entrevistador degudament identificat es traslladarà a Masquefa per enquestar-hi les persones seleccionades en la mostra. Els resultats de l’Enquesta de condicions de vida 2021 es publicaran el segon trimestre del 2022 al web de l’Idescat (www.idescat.cat), on també trobareu els resultats de les edicions anteriors.

La informació que es proporcioni a l’Enquesta quedarà protegida pel secret estadístic d’acord amb la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, i el seu tractament s’adequarà a les exigències de la normativa de protecció de dades personals, en els termes establerts al Reglament UE 2016/679, general de protecció de dades, i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Això suposa que les dades personals no poden fer-se públiques ni tampoc comunicar-se a cap persona o entitat.

D’altra banda, en tractar-se d’una estadística oficial, us recordem que la seva resposta és obligatòria, d’acord amb la mateixa Llei.

Podeu consultar els aspectes tècnics i legals de l’Enquesta al web de l’Idescat, a l’adreça https://www.idescat.cat/dades/ecv/ . També podeu posar-vos en contacte amb l’equip de recollida de l’Enquesta a través del telèfon 900 907 567 o de l’adreça electrònica condicionsdevida@idescat.cat.

 

L’entrada Enquesta de condicions de vida 2021 ha aparegut primer a Notícies de l'Ajuntament de la Vila de Masquefa.

Font: Ajuntament de Masquefa

http://masquefa.cat/noticies/enquesta-de-condicions-de-vida-2021/