Convocatòria de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del programa REACT-UE

Categories General

Les sol·licituds es poden presentar del 10 de desembre fins al 10 de gener.

La Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral publica una convocatòria de subvencions en el marc del programa REACT-EU per afavorir l’autoocupació de joves a l’atur, amb l’objectiu de facilitar la seva incorporació al mercat de treball.

Per lluitar contra l’atur juvenil i afavorir que els joves emprenedors puguin accedir al mercat de treball a través de l’autoocupació s’ha projectat aquest ajut, entès com una eina que afavoreixi l’inici de projectes professionals de joves que els permetin desenvolupar les seves capacitats i iniciar-se en la vida laboral. 

Les mesures de foment del treball autònom que regula aquesta convocatòria consisteixen en la subvenció d’un import fix de fins a 13.510,00 euros per a cada jove que es doni d’alta com a treballador/a autònom de manera ininterrompuda en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms (RETA), en el règim especial de treballadors del mar, en el règim especial de treballadors de la mineria del carbó o en la mutualitat del col·legi professional corresponent, durant un període de 12 mesos per garantir un ingrés mínim al treballador/a autònom a l’inici de la seva activitat econòmica.

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els treballadors o treballadores autònoms que tinguin entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) i estiguin desocupats/des en el moment d’iniciar l’activitat com a treballadors o treballadores autònoms i que, prèviament, compleixin els requisits establerts a les bases reguladores. Entre d’ells estar inscrita com a persona demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, fins al dia anterior a la data d’inici d’activitat com a treballador o treballadora autònom o bé estar donada d’alta al registre del Programa de garantia juvenil en situació d’«inscrit beneficiari» el dia anterior a la data d’inici de la seva activitat com a treballador o treballadora autònom. 

Es considera com a treballador o treballadora autònom la persona física amb residència i domicili fiscal a la Comunitat Autònoma de Catalunya que dugui a terme de manera habitual, personal, directa, per compte propi i fora de l’àmbit de la direcció i l’organització d’una altra persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, doni o no ocupació a treballadors per compte d’altri. 

L’actuació subvencionable serà l’acció d’iniciar l’activitat com a treballador o treballadora autònom per compte propi en situació d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat com a sistema alternatiu al RETA durant 12 mesos ininterromputs, dins l’àmbit temporal que estableixi la resolució de la convocatòria de l’ajut. 

Aquesta actuació rebrà cofinançament del Fons Social Europeu per mitjà del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020, amb un cofinançament del 100%.

El formulari de sol·licitud es pot obtenir al Canal Empresa (http://canalempresa.cat) o a l’apartat «Tràmits» del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), i una vegada complimentat amb la preceptiva documentació annexa i la resta de tràmits associats al procediment, inclosa la justificació, s’han de presentar per mitjans electrònics, a través del portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) o de l’apartat «Tràmits» de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat). 

 

L’entrada Convocatòria de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del programa REACT-UE ha aparegut primer a Notícies de l'Ajuntament de la Vila de Masquefa.

Font: Ajuntament de Masquefa

http://masquefa.cat/noticies/convocatoria-de-subvencions-per-afavorir-lautoocupacio-de-joves-en-el-marc-del-programa-react-ue/