BAN informatiu sobre les mesures per prevenir els incendis forestals

Categories General

L’Ajuntament de Masquefa alerta que ens trobem en un moment de risc d’incendi extrem, atès les altes temperatures i les baixes humitats. D’aquesta manera, es decreten diverses prohibicions i limitacions que estaran vigents del 22 al 25 d’agost. Són les següents:

1. Encendre foc en tots tipus d’espais oberts.
2. La suspensió temporal de totes les autoritzacions concedides per cremar rostolls, pastures permanents, restes de poda i restes silvícoles.
3. Encendre foc en les àrees de descans de la xarxa de carreteres, així com en les zones recreatives i d’acampada, incloses les zones habilitades per aquesta finalitat.
4. La utilització de maquinària i equips en terrenys forestals i en les àrees rurals situades en una franja de 400 metres al voltant, que tinguin un funcionament que generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques.
5. La introducció o ús de material pirotècnic.
6. Llençar o abandonar objectes en combustió o qualsevol classe de material susceptible d’originar un incendi.
7. Les activitats d’educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com d’aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents hauran de desplaçar-se i realitzar-se en un nucli habitat o població, i si això no és possible, retornar al punt d’origen.
8. La restricció de les activitats vinculades a les colònies, estades i campus esportius i equivalents, a l’entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta.
9. La restricció de les activitats vinculades als casals de vacances i casals esportius al nucli de població del municipi on es realitzen. Es permeten desplaçaments sempre que es dirigeixin a un altre nucli habitat o població, i no impliquin fer una
sortida o excursió al medi natural. També es permeten desplaçaments a cases de colònies, ja sigui per fer activitats o com inici d’una estada.
10. La suspensió de les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i als seus vorals.
11. La restricció de l’ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de zona forestal i a menys de 50 metres de terrenys agrícoles.
12. La prohibició de la circulació del transport dels productes forestals dins del bosc entre les 13 hores i les 20 hores.
13. La limitació de la circulació motoritzada en el medi natural d’aquests municipis. Aquesta limitació no serà d’aplicació als residents ni a les activitats que per la seva naturalesa resultin inajornables.
14. La suspensió de la sega de cunetes de les carreteres en els municipis que durant el període de vigència d’aquesta resolució estiguin inclosos en el nivell 2 i 3 de PLA ALFA dels Agents Rurals.

L’incompliment d’aquestes limitacions, restriccions i suspensions pot donar lloc a la imposició de les sancions previstes a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i altres responsabilitats que se’n puguin derivar de l’ordenament jurídic vigent.

L’Alcaldia podrà mobilitzar els mitjans existents a la seva jurisdicció, així com altres útils i eines necessàries per a l’extinció de sinistres, i els seus propietaris resten obligats a utilitzar-los o facilitarne la utilització.

 

L’entrada BAN informatiu sobre les mesures per prevenir els incendis forestals ha aparegut primer a Notícies de l'Ajuntament de la Vila de Masquefa.

Font: Ajuntament de Masquefa

http://masquefa.cat/noticies/ban-informatiu-sobre-les-mesures-per-prevenir-els-incendis-forestals/